Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tọa đàm “Những vấn đề cần tập trung đối với công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025 trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức”.

Đã đăng vào 30 Th5, 2020 lúc 8:53

 “Những vấn đề cần tập trung đối với công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025 trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức” là chủ đề cuộc tọa đàm do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức sáng 29/5/2020.

Xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức là nền tảng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng, linh hồn của công tác Đảng và công tác xây dựng Đảng. Đó còn là nền tảng, mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng.

Tại cuộc tọa đàm, có 10 tham luận nêu những kết quả đạt được đối với công tác xây dựng Đảng về lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức. Cụ thể như: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy với “Công tác kiểm tra, giám sát góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”; Ban Tổ chức Tỉnh ủy với “Giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ”; Ban Dân vận Tỉnh ủy với “Thực trạng về nêu gương của đảng viên trước quần chúng hiện nay; giải pháp nào để xây dựng tính nêu gương của cán bộ, đảng viên hiện nay để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh với “Những vấn đề cần quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, hội viên và nhân dân hiện nay”; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với “Thực trạng, giải pháp nâng cao nhận thức văn hóa và ứng xử văn hóa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”; Đảng ủy Công an tỉnh với “Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”…

Phát biểu kết luận cuộc tọa đàm, ông Cao Văn Dũng- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần đổi mới và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đây vừa là nhiệm vụ quan trọng cấp thiết, vừa là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài nhằm góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh. Bên cạnh đó, luôn kiên định lập trường quan điểm rõ ràng và không vô cảm, thờ ơ, thiếu văn hóa trong mọi hành động.

Có thể khẳng định, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phải đi trước, mở đường cho việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Nghị quyết XII của Đảng đã khẳng định: “Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống luôn được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng và trong giai đoạn xã hội hiện nay.”./.

                                                                             Trọng Thủy

 

Để lại nhận xét