Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thông qua đề cương Dự án phát triển chiến lược kinh tế, xã hội tỉnh Bến Tre đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2045

Đã đăng vào 15 Th4, 2019 lúc 7:19

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức Hội nghị đột xuất để nghe nhóm tư vấn, chuyên gia thông qua đề cương Dự án phát triển chiến lược kinh tế, xã hội tỉnh Bến Tre đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Đề cương có 05 nội dung cơ bản gồm: Sự cần thiết, quan điểm về tiêu chí đánh giá, yêu cầu dành cho đơn vị tư vấn tham gia, mở hồ sơ và thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ, thông báo kết quả đề xuất dự án và tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký và tiêu chuẩn đánh giá.

Trong đó, xác định sự cần thiết xây dựng quy hoạch chiến lược với tầm nhìn đến năm 2045 làm cơ sở cho công tác quy hoạch kinh tế, xã hội theo hướng tích hợp. Kết quả của quy hoạch chiến lược này đồng thời làm luận cứ cho việc xây dựng các bước chính sách dẫn dắt thích hợp cho giai đoạn 2020 – 2025 và 2025 – 2030. Đồng thời, kết quả đóng góp cho việc xây dựng Nghi quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua đó, đã đặt ra 07 nội dung yêu cầu mà đơn vị tư vấn cần thực hiện là: Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với sự phát triển của tỉnh, phân tích các xu hướng vận động trong nước và quốc tế tác động đến kinh tế, xã hội tỉnh Bến Tre, xác định tầm nhìn phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bến Tre đến năm 2030 và 2045, xác định mô hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đề xuất kịch bản phát triển đến năm 2025, 2030 và 2045 về tăng trưởng kinh tế, thu nhập, chi ngân sách, phát triển xã hội, nguồn lực, đề xuất các giải pháp động lực phát triển kinh tế, xã hội theo kịch bản và nghiên cứu, đề xuất chiến lược và giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2030.

Đa số các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh đều thống nhất và đánh giá cao Đề cương đề xuất do nhóm tư vấn, chuyên gia đưa ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nhấn mạnh, việc xây dựng Đề án phát triển chiến lược kinh tế, xã hội tỉnh Bến Tre đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2045 là việc làm hết sức cần thiết, với mục tiêu để Bến Tre phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo khẳng định: đây là bước mở, mang tính định hướng, quy hoạch tích hợp có thời gian nhanh, có thể áp dụng vào nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhóm tư vấn, các chuyên gia chắp bút Đề án tiếp nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời tiếp tục điều chỉnh, bổ sung để Đề án sớm hoàn chỉnh, sau đó tiến hành thuê đơn vị tư vấn đủ điều kiện, uy tín, có kinh nghiệm để thực hiện.

Nguyễn Trung

Để lại nhận xét