Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận DTTNVN (18/11/1930- 18/11/2017)

Đã đăng vào 13 Th11, 2017 lúc 14:17

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2017). 

87 năm qua, hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng phát triển. Tại Bến Tre, trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, dưới ách thống trị của thực dân phong kiến, Mặt trận Việt minh đã ra sức vận động, tổ chức nhân dân vào các đoàn thể, mặt trận; nhiều nhân sĩ, trí thức yêu nước đã một lòng theo Đảng, đem hết khả năng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Bến Tre đã tự nguyện đóng góp hơn 700 lượng vàng để lập Quỹ "Độc lập kháng chiến". Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, vai trò của mặt trận được khẳng định, các tổ chức chính trị của quần chúng ngày càng phát triển.

Năm 2017, với tinh thần "Năm hành động" theo chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập trung hướng dẫn hệ thống mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào, chương trình; trong đó nổi bật là việc xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" và các chương trình an sinh xã hội luôn mang lại kết quả cao.

Dịp nầy, bà Nguyễn Thị Phương Đào – nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân  chương lao động hạng Ba; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre trao 62 kỷ niệm chương cho các đồng chí đã có nhiều đóng góp vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân thời gian qua.

Trọng Thủy

Để lại nhận xét