Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Dự án CHOBA 2/SANOBA giao ban Quý II

Đã đăng vào 11 Th6, 2018 lúc 14:00

Ban chỉ đạo thực hiện Dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa vào kết quả đầu ra giai đoạn 2” (CHOBA 2/SANOBA) trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ tổ chức họp giao ban Quý II năm 2018.

Đối tượng của Dự án CHOBA 2/SANOBA theo quy chuẩn 01:2011 của Bộ Y tế ban hành bao gồm tất cả các hộ gia đình có nhu cầu xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh thuộc địa bàn 29 xã tham gia dự án của huyện: Ba Tri, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng và 5 xã ven đô thị thành phố Bến Tre, kinh phí trên 115 triệu đồng.

Kết quả thực hiện Dự án từ tháng 9/2016 –  5/2018, tổng số nhà vệ sinh đã xây dựng là 284/750 mô hình A, đạt gần 38%; 5.665/7.750 mô hình B, C, đạt gần 84%. Số nhà vệ sinh được cán bộ dự án thẩm định và trả thưởng là 4.655 nhà vệ sinh (trong đó có 137 nhà vệ sinh mô hình A). Số nhà vệ sinh tỉnh thẩm định và đã gửi file mềm cho cán bộ dự án kiểm tra là 1.010 nhà vệ sinh, trong đó có 147 nhà vệ sinh mô hình A. Trả thưởng cho hộ dân (OBA) 22 hộ. Riêng 350 mô hình A của thành phố Bến Tre đến nay có 68 nhà vệ sinh hoàn thành, đang chờ cấp mã, nhà thầu sẽ tiến hành thẩm định trả thưởng.

Thùy Dương

Để lại nhận xét