Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, TUV, Bí thư Huyện uỷ Mỏ Cày Nam

Đã đăng vào 25 Th5, 2019 lúc 7:04

Nội dung cam kết tu dưỡng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII  của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, TUV, Bí thư Huyện uỷ Mỏ Cày Nam.

  

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công khai nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của người đứng đầu cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng tôi xin giới thiệu nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, TUV, Bí thư Huyện uỷ Mỏ Cày Nam.

Về tư tưởng chính trị: Không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kiên định, xông pha, sáng tạo trong công việc. Dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm.

Về đạo đức, lối sống, tác phong: Trong sáng, giản dị và khiêm tốn. Năng động, trách nhiệm, tiên phong, nói đi đôi với làm. Nêu gương, mềm dẽo, hài hòa, phát huy dân chủ và giữ vững kỷ cương. Quyết liệt, sâu sát và khoa học trong lãnh, chỉ đạo.

Về tự phê bình, phê bình: Gương mẫu, trung thực, thẳng thắn, chân tình và tử tế trong tự phê bình và phê bình.

Về quan hệ với Nhân dân: Gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Nêu gương, truyền cảm hứng, tạo động lực đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy cơ sở. Tập trung thực hiện nghiêm quy chế, phát huy vai trò của người đứng đầu thông qua việc đặt hàng” nhiệm vụ cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thực hiện tốt “năng động” trong công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Lãnh đạo thực hiện các công trình, dự án lớn của huyện: Khu hành chính huyện, Trung tâm thương mại, Cụm công nghiệp Thanh Thới B. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển du lịch kết hợp nâng cao giá trị nông nghiệp. Góp phần đột phá về kinh tế nâng cao mức sống của người dân. “Tạo bứt phá ” trong công tác củng cố, phát triển tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã thật sự hiệu quả, phát huy thế mạnh kinh tế vườn, chăn nuôi và thủy sản; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong tham gia phát triển kinh tế tập thể.

Về tổ chức kỷ luật: Thực hiện nghiêm “kỷ cương” thông qua công tác kiểm tra, giám sát đẩy mạnh kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cán bộ, đảng viên đặc biệt là người đứng đầu để từng bước loại bỏ tư tưởng ngại khó, tư duy theo lối mòn.

Về đoàn kết nội bộ: Giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, đồng lòng của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 2018: Rèn luyện tác phong lãnh chỉ đạo công việc mang tính hài hòa, mềm dẻo, gần gũi cởi mở với đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ mang tính khoa học, tạo động lực cho cán bộ, Đảng viên phát huy hết năng lực, sở trường công tác. Phát huy vai trò nêu gương, tiên phong của người đứng đầu năng động, tiến công trong thực hiện nhiệm vụ. Sâu sát, toàn diện trong công việc; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương. Cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết năm 2019. Đổi mới phương thức đi cơ sở, nắm bắt và giải quyết những khó khăn của cơ sở.

Về kế hoạch (chương trình) hành động thực hiện NQĐH các cấp của Đảng: Tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung đeo bám, tạo đột phá về kinh tế tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị con heo và cây Dừa.

Để lại nhận xét