Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Đoàn khảo sát tổ Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với huyện Giồng Trôm

Đã đăng vào 24 Th8, 2019 lúc 8:05

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm vừa làm việc với UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện đều có lập kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, trong đó, lập kế hoạch cơ cấu lại ngân sách nhà nước; Quyết định phân bổ dự toán thu ngân sách cho các cấp theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ giai đoạn 2016- 2020. Trong điều hành ngân sách, huyện luôn quan tâm đến công tác khai thác nguồn thu, đưa ra nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn thu, đảm bảo cân đối ngân sách.

Trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và năm 2019 tỉnh giao, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Chi cục thuế phối hợp với các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, các nhóm giải pháp về công tác thu thuế và quản lý các nguồn thu. Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra thuế cuối năm 2018 và đảm bảo kế hoạch năm 2019. Nợ thuế có khả năng thu đạt dưới mức 5%  trên tổng số thu năm 2018 và đảm bảo chỉ tiêu này đến cuối năm 2019; khai thác tốt nguồn thu phát sinh ngoài bộ và nguồn thu từ hóa đơn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; giải đáp thắc mắc về chính sách thuế cho người nộp thuế. Kết quả thu đạt và vượt chỉ tiêu năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đã góp phần bảo đảm cho ngân sách của huyện.

Dịp này, đoàn đã khảo sát thực tế  tại các hộ kinh doanh  trên địa bàn, nhằm nắm tình hình  thực hiện các chính sách về thuế đối với doanh nghiệp.

Hoàng Minh

Để lại nhận xét