Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Bến Tre triển khai công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2018- 2020

Đã đăng vào 8 Th1, 2018 lúc 16:00

Hội nghị triển khai công tác bầu cử Trưởng ấp, Khu phố nhiệm kỳ 2018- 2020 do Sở Nội vụ phối hợp Ủy ban MTTQVN tỉnh Bến Tre tổ chức, thông qua Công văn số 5527 của UBND tỉnh, công bố ngày bầu cử Trưởng ấp, khu phố được tiến hành vào ngày 18/3/2018 (nhằm ngày chủ Nhật). 

UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định về quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quy chế gồm 5 chương và 22 điều quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Trưởng ấp, khu phố. Ủy ban MTTQVN tỉnh Bến Tre thông qua hướng dẫn liên tịch về quy trình bầu cử Trưởng ấp, khu phố.

Về nguyên tắc chung, việc tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khu phố phải thật sự dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân, sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng; Việc bầu cử Trưởng ấp, khu phố được tiến hành theo nguyên tắc: bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

Công dân Việt Nam không phân biệt nam, nữ, thành phần, dân tộc, tôn giáo không mất quyền bầu cử; từ đủ 18 tuổi trở lên được quyền đại diện cho hộ gia đình để tham gia bầu cử Trưởng ấp, khu phố. Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch UBND cấp xã ban hành Quyết định thành lập Tổ bầu cử tại địa phương mình. 

Về công tác hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử được chia làm 3 bước: bước 1 dự kiến người ứng cử Trưởng ấp, khu phố từ ngày 5 – 9/2/2018; bước 2 tổ chức hội nghị cử tri để thảo luận tiêu chuẩn và danh sách những người ứng cử từ ngày 23 -25/2/2018 và bước 3 tổ chức hội nghị Ban công tác mặt trận để ấn định danh sách chính thức những người ứng cử từ ngày 01 – 03/3/2018.    

Trọng Thủy

Để lại nhận xét