17:59 Giới thiệu chương trình tối
18:00 Ẩm thực xứ dừa
18:10 Dự báo thời tiết
18:15 CM Nông thôn mới