22:25 Đất nước-con người (PL sáng T7)
22:50 Giới thiệu chương trình ngày mai
22:55 PTV chào hết