10:05 Văn nghệ tổng hợp: Bước chân 2 thế hệ
10:50 Trang nội trợ
11:10 Giới thiệu chương trình trưa
11:15 Thời sự trưa THBT