10:00 VN tổng hợp: Bước chân hai thế hệ - Ptt
11:00 Trang nội trợ
11:14 Giới thiệu chương trình trưa
11:15 Thời sự trưa THBT