Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tại sao người phụ nữ vẫn an toàn khi nhảy ra khỏi máy bay?

Đã đăng vào 5 Th10, 2019 lúc 7:24

Dù chẳng có dù bay hay thiết bị bảo hộ nào nhưng cô gái vẫn bình an vô sự, sao lại như thế?

Tại sao người phụ nữ vẫn an toàn khi nhảy ra khỏi máy bay?

>> Xem đáp án

Nguồn: VNE

Để lại nhận xét