Từ kết quả kiểm định, có thể thấy, những bất ổn nội tại trong hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam đã được bộc lộ khá rõ nét.