Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cải cách hành chính